VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti CORP Productions.r.o.

sídlo: Praha 1 – Nové Město, Vladislavova 1389/8, PSČ 110 00

korespondenční adresa: Praha 8 – Kobylisy, Čimická 1833/72a, PSČ 182 00

IČO:25623508, DIČ:CZ25623508, plátce DPH

email: eshop@collanteria.com, telefon: 777 294 041

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 55696

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen„eshop“)

 umístěného na adrese www.collanteria.com

(dále jen„prodávající“)

 I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako koncový spotřebitel (dále jen: „kupující“) při nákupu zboží na eshopu.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
 2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Za správnost údajů, uvedených v objednávce, ručí kupující. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění, platném v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu automatické potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky, přijaté prodávajícím, jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku písemně na email prodávajícího, uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky elektronickou poštou.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v eshopu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí nabídky kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího, provedené v eshopu, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to systém eshopu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez předchozí registrace.
 2. Při vytvoření zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které jsou prodávajícím následně považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je kupující povinen zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami v případě, že kupující porušil výše uvedený závazek mlčenlivosti.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. V případě porušení této podmínky je prodávající oprávněn zrušit zákaznický účet kupujícího bez náhrady.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající zkupní smlouvy a/nebo z obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

IV.

Informace o zboží a jeho cenách

 1. Informace o zboží, včetně popisu jeho hlavních vlastností a cen jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu eshopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v eshopu je informativního charakteru a nezavazuje prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.
 3. V eshopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Prodávající je oprávněn vydávat časově omezené nebo individuální slevové kódy dle svého uvážení. Kupujícím nevzniká pašální nárok na poskytnutí individuálních slevových kódů. Pokud držitel individuálního slevového kódu poskytne svůj kód jinému zákazníkovi, tento kód ztrácí okamžitě platnost a jeho původní držitel se vystavuje riziku smazání své registrace z eshopu.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající používá k označování zboží vlastní systém názvů, který je odlišný od názvů jednotlivých výrobců.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na balení a dodání zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. Kupní cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 2601728143/2010; pro případnou úhradu v EUR ze zahraničí pak na účet: 2101728147/2010 – oba účty vedené u společnosti Fiobanka, a.s.;
  • bezhotovostně platební kartou při nákupu na eshopu;
  • bezhotovostně platební kartou při osobním nákupu při nepravidelných prodejních akcích, o kterých prodávající informuje na příslušné stránce v eshopu;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány comgate;
 3. Platby v hotovosti nejsou možné.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Při zadávání platby je variabilním symbolem (VS) číslo objednávky. Chybné zadání VS může mít za následek nevyřízení objednávky, za které prodávající nenese odpovědnost.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Pokud je zboží v okamžiku objednávky skladem, je expedováno nejpozději do 3 dnů od připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že je zboží k dispozici pouze na objednávku, je lhůta expedice řešena dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu, určenou kupujícím v objednávce, prostřednictvím třetích osob (poštovní služby);
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adrese výdejny, kterou kupující určil při objednávce;
 • osobně dle individuální dohody mezi smluvními stranami;
 1. Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží. Ceny za přepravu zboží jsou uvedeny v příslušné sekci eshopu a mohou se kdykoli měnit v závislosti na změnách ceníků jednotlivých přepravců. Prodávající si vyhrazuje právo libovolně měnit portfolio přepravců.
 • Prodávající nenese odpovědnost za případné rozhodnutí kupujícího zboží nepřevzít. Nepřevzetí zboží se nepovažuje za odstoupení od smlouvy nebo její anulování.
 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dopravy jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným doručením zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
 • Úlohu daňového dokladu plní faktura prodávajícího, kterou kupující obdrží elektronicky poté, co je platba připsána na účet prodávajícího a zároveň je přiložena k zásilce.
 • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po zaplacení kupní ceny převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako koncový spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. O odstoupení od smlouvy vyrozumí kupující prodávajícího písemně na email uvedený v těchto obchodních podmínkách ve lhůtě 14 od převzetí zboží; k odeslání musí použít emailovou adresu, kterou uvedl při registraci nebo nákupu zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, poskytovaný prodávajícím na eshopu. Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na firemní zákazníky (tzv. nákup na IČO/DIČ).
 2. Kupující bere na vědomí, že dleustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož izboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání – a z dalších důvodů, uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. 1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité, nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.
 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. VI. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn přezkoumat stav vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno čipoužito. S ohledem na povahu zboží (punčochy, punčochové kalhoty) nelze z hygienických důvodů vrátit či vyměnit použité zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud zneužije svého práva k odstoupení od smlouvy vrácením poškozeného, použitého nebo jiného zboží, zaniká jeho nárok na vrácení kupní ceny a úhrady transportních nákladů. O takové skutečnosti bude prodávajícím vyrozuměn elektronickou poštou na adresu, uvedenou při nákupu/registraci do eshopu.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4 obchodních podmínek, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Vrácení kupní ceny a nákladů na transport vráceného zboží nelze provést v hotovosti.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě že tak neučiní, je prodávající zproštěn svých povinností dle článku VI. 5.
 7. Podle § 1832 odst. 2 nese kupující při vrácení zboží dle článku 5.2 náklady na dopravu, které jsou nad nejnižší stanovenou cenou dopravy prodávajícího. Prodávající hradí náklady kupujícího na transport vráceného zboží pouze ve výši nejnižší ceny dopravy, uvedené na eshopu – bez ohledu na způsob dopravy, který kupující zvolil při nákupu.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícícho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým byla provedena úhrada kupní ceny.

VII.

Záruka a odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (1914 až 1925,§ 2099 až 2117 a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí:
 • má zboží vlastnosti, uvedené na eshopu v okamžiku vytvoření objednávky;
 • je zboží prosté vad, pokud vady nejsou oznámené v prezentaci zboží na eshopu;
 • se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 1. Jestliže dojde při nesplnění jedné nebo více podmínek dle předchozího odstavce k rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo buď na výměnu zboží, dodatečnou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud toneodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
 2. Projeví-li se v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí vada na zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení neplatí:
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • vyplývá-li vada či opotřebení z povahy zboží;
 • pokud kupující vadu či poškození zboží sám způsobil.
 1. Úmysl uplatnit právo na reklamaci oznamuje kupující prodávajícímu písemně elektronickou poštou na adresu, uvedenou v těchto obchodních podmínkách a to z adresy kterou zadal při nákupu/registraci. Prodávající přijme reklamované zboží prostřednictvím poštovní nebo obdobné služby, případně v místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění jejího zamítnutí.
 2. V případě uznané reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Výběr dopravy zboží a její úhrady se řídí dle článku VI. 7 těchto obchodních podmínek.

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní eshopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní eshopu.
 2. Kupující není oprávněn při využívání eshopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz eshopu. Eshop je možné užívat jen v souladu s jeho určením a v rozsahu, který není v rozporu s právy prodávajícího a ostatních zákazníků.
 3. Smluvní strany vedou písemnou korespondenci pouze elektronicky, k čemuž používají adresy uvedené v těchto obchodních podmínkách, respektive při vyplnění registrace/objednávky.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování; jako registrovaný plátce DPH je povinen z ceny zboží odvádět daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
 4. Pokud vztah související s užitím eshopu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně designu eshopu, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich obsah bez výslovného souhlasu prodávajícího.
 7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020.